• บ้านเดี่ยว
 • ทาวน์โฮม
 • คอนโดมิเนียม
 • บ้านเดี่ยว
 • ทาวน์โฮม
 • คอนโดมิเนียม
บ้านเดี่ยวพร้อมทะเลสาบ
ความสุขผืนใหญ่
บนพื้นที่สุวินทวงศ์
เริ่มต้น 4.5 ล้านบาท
มากกว่าทาวน์โฮมคุณภาพ คือการมอบประสบการณ์อยู่อาศัย ซึ่งตอบโจทย์ทุก Lifestyle การใช้ชีวิต
เริ่มต้น 5.5 ล้านบาท
The Politan Aqua ช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิต ที่ดีที่สุด...ท่ามกลางธรรมชาติริมแม่นํ้า
เริ่มต้น 1.65 ล้านบาท
SHARE
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก สัดส่วนการถือหุ้นตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้
ลำดับ รายชื่อ จำนวนผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
1
กลุ่มโลจายะ
นาง ดาราณี อัตตะนันทน์
นาย จอมทรัพย์ โลจายะ
นาย สวิจักร์ โลจายะ
รวม กลุ่มโลจายะ

978,518,759
583,302,542
480,768,700
2,042,590,001

20.16%
12.00%
9.90%
42.07%
2
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
181,867,954
3.75%
3
กลุ่มมานะยิ่ง
นาย ประสงค์ มานะยิ่ง
นาง พรพรรณ มานะยิ่ง
นางสาว สุชาร์ มานะยิ่ง
นางสาว ณัฐธิดา มานะยิ่ง
นางสาว อชิรญา มานะยิ่ง
รวม กลุ่มมานะยิ่ง

120,000,000
35,000,000
5,000,000
1,000
1,000
160,002,000

2.47%
0.72%
0.10%
0.00%
0.00%
3.30%
4
นาย สงคราม ชีวประวัติดำรงค์
106,332,120
2.19%
5
นางสาว ทองเพียร แสนสร้อย
85,317,100
1.76%
6
นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร
39,100,000
0.81%
7
กลุ่มตั้งติรวัฒน์
นางสาว สมศรี ตั้งติรวัฒน์
นาง นลินรัตน์ ตั้งติรวัฒน์
รวม กลุ่มตั้งติรวัฒน์

37,750,000
4,161,300
41,911,300

0.78%
0.09%
0.86%
8
นาย นน เพ็ชร์ประภา
37,121,200
0.76%
9
กลุ่มวงษ์โชติปิ่นทอง
นาย เกรียงศักดิ์ วงษ์โชติปิ่นทอง
นาง สุนีย์ วงษ์โชติปิ่นทอง
นาย วิชา วงษ์โชติปิ่นทอง
นางสาว ทิพย์ประภา วงษ์โชติปิ่นทอง
นาย สุพจน์ วงษ์โชติปิ่นทอง
รวม กลุ่มวงษ์โชติปิ่นทอง

33,880,460
9,421,740
2,010,000
500,000
264,000
46,076,200

0.70%
0.19%
0.04%
0.01%
0.01%
0.95%
10
กลุ่มสุวรรณพณิชกุล
นาย สมชาย สุวรรณพณิชกุล
นาย ธเนศ สุวรรณพณิชกุล
นางสาว ชุติมา สุวรรณพณิชกุล
นาย รุ่งกิจ สุวรรณพณิชกุล
รวม กลุ่มสุวรรณพณิชกุล

25,798,900
210,000
70,000
18,300
26,097,200

0.53%
0.00%
0.00%
0.00%
0.54%
รวม ลำดับที่ 1-10 2,766,415,075 56.98%
ผู้ถือหุ้นรายอื่น 2,088,371,477 43.02%
รวม 4,854,786,552 100.00%
หมายเหตุ : การเปิดเผยข้อมูลข้างต้น ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เพื่อให้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวของกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยไม่จัดเป็นการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แต่อย่างใด
เว็บมีการใช้ข้อมูลคุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานให้กับคุณ การปิดข้อความนี้ลง จะถือว่าคุณยอมรับ การใช้งานคุกกี้
ศูนย์การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น.
ทั้งนี้ เอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่อนุญาตให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้
อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่ เอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) เสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม
การตั้งค่าคุกกี้
 • คุกกี้จำเป็น
  คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อใช้สำหรับการเปิดและการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท มีหน้าที่หลักคือ ตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอการบริการของผู้ใช้บริการ เช่น การเข้าสู่ระบบ การกรอกข้อมูลหรือแบบฟอร์ม รวมไปถึงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เป็นต้น โปรดทราบว่าหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้จำเป็นเหล่านี้อาจจะทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราบางส่วนได้
 • คุกกี้การใช้งาน
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับสนับสนุนการทำงานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท อีกทั้งช่วยในการปรับแต่งหน้าต่าง ๆ ให้เหมาะกับผู้ใช้บริการ เช่น การสนทนาต่าง ๆ โปรดทราบว่าหากท่านปิดการใช้งานของคุกกี้ใช้งานเหล่านี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราบางส่วนได้
 • คุกกี้ประสิทธิภาพ
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับการนับจำนวนครั้งในการเข้าใช้บริการในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท และยังบันทึกเกี่ยวกับที่มาของการเข้าใช้บริการหรือเยี่ยมชมด้วย แต่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้รวมกันจึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ทั้งนี้เพื่อให้เราได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความนิยมในการเข้าใช้บริการในหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นต่อไป หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประสิทธิภาพเหล่านี้จะทำให้เราไม่ทราบว่าท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราเมื่อใด
 • คุกกี้โซเชียลมีเดีย
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับสนับสนุนการที่ผู้ใช้บริการจะแบ่งปันเนื้อหาและข้อมูลกับผู้อื่นในเครือข่ายของท่านคุกกี้เหล่านี้จะทำการติดตามเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่น ๆ และเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่านไว้เพื่อแสดงผลในการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านเข้าชม หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้โซเชียลมีเดียเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถใช้งานหรือเยี่ยมชมเครื่องมือการแบ่งปันนี้ได้
 • คุกกี้กำหนดเป้าหมาย
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับการสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของผู้ใช้บริการ และทำการแสดงผลเฉพาะโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่านบนเว็บไซต์อื่น ๆ ตามแต่ละเบราว์เซอร์และเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ หากท่านปิดการใช้งานของคุกกี้กำหนดเป้าหมายเหล่านี้ ท่านจะไม่เห็นโฆษณาดังกล่าว
 • คุกกี้สถิติ
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท โดยข้อมูลส่วนนี้ประกอบไปด้วยหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้บริการหรือเยี่ยมชม ลิงค์ (Link) ถ้าท่านเลือกคลิก ระยะเวลาการเข้าชมในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ ทั้งนี้ทางบริษัทจะได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อทำให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการตลาดหรือการโฆษณา และจะไม่เปิดเผยกับบุคคลที่สามแต่อย่างใด