• บ้านเดี่ยว
  • ทาวน์โฮม
  • คอนโดมิเนียม
  • บ้านเดี่ยว
  • ทาวน์โฮม
  • คอนโดมิเนียม
บ้านเดี่ยวพร้อมทะเลสาบ
ความสุขผืนใหญ่
บนพื้นที่สุวินทวงศ์
เริ่มต้น 4.5 ล้านบาท
มากกว่าทาวน์โฮมคุณภาพ คือการมอบประสบการณ์อยู่อาศัย ซึ่งตอบโจทย์ทุก Lifestyle การใช้ชีวิต
เริ่มต้น 5.5 ล้านบาท
The Politan Aqua ช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิต ที่ดีที่สุด...ท่ามกลางธรรมชาติริมแม่นํ้า
เริ่มต้น 1.65 ล้านบาท
SHARE
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก สัดส่วนการถือหุ้นตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีดังนี้
ลำดับ รายชื่อ จำนวนผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
1
กลุ่มโลจายะ
นาง ดาราณี อัตตะนันทน์
นาย จอมทรัพย์ โลจายะ
นาย สวิจักร์ โลจายะ
รวมกลุ่มโลจายะ

978,518,759
582,599,042
480,768,700
2,041,886,501

20.16%
12.00%
9.90%
42.06%
2
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
199,329,974
4.11%
3
นาย สงคราม ชีวประวัติดำรงค์
106,332,120
2.19%
4
นางสาว ทองเพียร แสนสร้อย
85,317,100
1.76%
5
นาย ประสงค์ มานะยิ่ง
45,000,000
0.93%
6
กลุ่มจีระพรประภา
นาง ชื่นทิพย์ จีระพรประภา
นาย ศิรประเสริฐ จีระพรประภา
นาง แพรธิดา จีระพรประภา
รวมกลุ่มจีระพรประภา

44,443,800
3,000,100
3,000,100
​​​50,443,900

0.92%
0.06%
0.06%
1.04%
7
นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร
39,000,000
0.80%
8
นางสาว สมศรี ตั้งติรวัฒน์
37,200,000
0.77%
9
นาย นน เพ็ชร์ประภา
37,121,200
0.76%
10
นาย กระทรวง จารุศิระ
34,050,000
0.70%
รวมลำดับที่ 1-10 2,675,680,795 55.11%
ผู้ถือหุ้นรายอื่น 2,179,103,751 44.89%
รวม 4,854,784,546 100.00%
หมายเหตุ : การเปิดเผยข้อมูลข้างต้น ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เพื่อให้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวของกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยไม่จัดเป็นการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แต่อย่างใด
เว็บมีการใช้ข้อมูลคุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานให้กับคุณ การปิดข้อความนี้ลง จะถือว่าคุณยอมรับ การใช้งานคุกกี้