• บ้านเดี่ยว
  • ทาวน์โฮม
  • คอนโดมิเนียม
  • บ้านเดี่ยว
  • ทาวน์โฮม
  • คอนโดมิเนียม
บ้านเดี่ยวพร้อมทะเลสาบ
ความสุขผืนใหญ่
บนพื้นที่สุวินทวงศ์
เริ่มต้น 4.5 ล้านบาท
มากกว่าทาวน์โฮมคุณภาพ คือการมอบประสบการณ์อยู่อาศัย ซึ่งตอบโจทย์ทุก Lifestyle การใช้ชีวิต
เริ่มต้น 5.5 ล้านบาท
The Politan Aqua ช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิต ที่ดีที่สุด...ท่ามกลางธรรมชาติริมแม่นํ้า
เริ่มต้น 1.65 ล้านบาท
SHARE
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก สัดส่วนการถือหุ้นตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีดังนี้
ลำดับ รายชื่อ จำนวนผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
1
กลุ่มโลจายะ
นายจอมทรัพย์ โลจายะ
นายสวิจักร์ โลจายะ
นายขุมทรัพย์ โลจายะ
รวมกลุ่มโลจายะ

728,016,542
480,768,700
43,797,760
1,252,583.002

18.74%
12.38%
1.13%
32.24%
2
นายประสงค์ มานะยี่ง
151,176,500
3.89%
3
นายเสรี ตันชูเกียรติ
140,000,000
3.60%
4
นายสงคราม ชีวประวัติดำรงค์
106,332,120
2.74%
5
น.ส.ทองเพียร แสนสร้อย
85,317,100
2.20%
6
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
56,620,774
1.46%
7
กลุ่มฉัตรพิริยะพันธ์
น.ส.วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์
นาย.อนันต์ ฉัตรพิริยะพันธ์
รวมกลุ่มฉัตรพิริยะพันธ์

56,000,000
3,000,000
59,000,000

1.44%
0.08%
1.52%
8
นายนน เพ็ชร์ประภา
37,121,200
0.96%
9
น.ส.กัลย์ทิชา วจนะวิจารณ์
30,000,000
0.77%
10
กลุ่มตั้งติรวัฒน์
น.ส.สมศรี ตั้งติรวัฒน์
นางนลินรัตน์ ตั้งติรวัฒน์
รวมกลุ่มตั้งติรวัฒน์

29,500,000
700,000
30,200,000

0.76%
0.02%
0.78%
รวมลำดับที่ 1-10 1,948,350,696 50.15%
ผู้ถือหุ้นรายอื่น 1,936,433,850 49.85%
รวม 3,884,784,546 100%
หมายเหตุ : การเปิดเผยข้อมูลข้างต้น ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เพื่อให้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวของกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยไม่จัดเป็นการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แต่อย่างใด
เว็บมีการใช้ข้อมูลคุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานให้กับคุณ การปิดข้อความนี้ลง จะถือว่าคุณยอมรับ การใช้งานคุกกี้