• บ้านเดี่ยว
 • ทาวน์โฮม
 • คอนโดมิเนียม
 • บ้านเดี่ยว
 • ทาวน์โฮม
 • คอนโดมิเนียม
บ้านเดี่ยวพร้อมทะเลสาบ
ความสุขผืนใหญ่
บนพื้นที่สุวินทวงศ์
เริ่มต้น 4.5 ล้านบาท
มากกว่าทาวน์โฮมคุณภาพ คือการมอบประสบการณ์อยู่อาศัย ซึ่งตอบโจทย์ทุก Lifestyle การใช้ชีวิต
เริ่มต้น 5.5 ล้านบาท
The Politan Aqua ช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิต ที่ดีที่สุด...ท่ามกลางธรรมชาติริมแม่นํ้า
เริ่มต้น 1.65 ล้านบาท
SHARE
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และนโยบายในการดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตและความสุขอย่างยั่งยืนของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งยังให้ความสำคัญทางด้านการบริการที่เน้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายของลูกค้า บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการที่พักอาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และอาคารชุดพักอาศัย ที่มีความโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเน้นทำเลที่ตั้งเป็นสำคัญ โดยที่ตั้งต้องอยู่ใจกลางเมือง ใกล้ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน สถานที่ราชการ สะดวกในการเดินทางโดยรถไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เป้าหมาย และนโยบายในการดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยผู้บริหารมีนโยบายในการพัฒนาบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และอาคารชุดพักอาศัยเป็นหลัก ซึ่งการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้  
 1. โครงการของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวของชุมชน มีระบบการคมนาคม ที่สะดวกและระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่ เป็นต้น
 2. โครงการของบริษัทฯ มีหลายแบบเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น อาคารชุดพักอาศัย บ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ ทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์
 3. โครงการของบริษัทฯ เน้นการออกแบบที่ทันสมัยและพื้นที่เหมาะสมแก่การใช้สอยในชีวิตประจำวัน และวัสดุ ก่อสร้างที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานในการก่อสร้าง จึงเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายเก่าและความ เชื่อถือจากลูกค้ารายใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง
 4. บริษัทจะคำนึงถึงต้นทุน ราคาที่สมเหตุสมผล และสามารถแข่งขันได้
 5. โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์ มีกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มนักธุรกิจ นักบริหาร เจ้าของธุรกิจ พ่อค้า ข้าราชการ ที่มีความต้องการซื้อบ้าน เพื่อพักอาศัย โดยเน้นความสะดวกสบาย ต้องการความสงบ ปลอดภัย และร่มรื่นด้วยธรรมชาติในการอยู่อาศัยมีรายได้ระดับปานกลางถึงสูง
 6. โครงการคอนโดมิเนียมกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มนักศึกษา พนักงานออฟฟิศ ต้องการที่จะอาศัยอยู่ในเขตเมือง โดยเน้นความทันสมัยและความสะดวกสบายในการเดินทาง มีรายได้ระดับปานกลางถึงสูง
ภาพรวมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก
และขยายการดำเนินงานไปยังธุรกิจโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยดำเนินการผ่านบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสามารถแบ่งการดำเนินธุรกิจหลัก 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.1 ธุรกิจจัดสรรที่ดินและสร้างบ้านเพื่อขาย
1.2 ธุรกิจสร้างอาคารชุดเพื่อขาย
นโยบายสำคัญของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการแต่ละโครงการมีดังต่อไปนี้
• การให้ความสำคัญในมาตรฐานการก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง
• การใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพที่ดีและเหมาะสม
• การออกแบบที่ทันสมัย ด้านสถาปัตยกรรม เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยและความสวยงาม
• การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และความเป็นธรรมชาติในแต่ละโครงการ
• การเลือกทำเลที่ตั้งแต่ละโครงการโดยคำนึงถึงความสะดวกในการคมนาคมของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ
• การกำหนดราคาขายอย่างสมเหตุสมผล และเป็นธรรม
• การให้บริการหลังการขายที่มีคุณภาพ เช่น การบริการด้านความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในโครงการ

2. ธุรกิจโรงพยาบาล
ดำเนินการบริหารงานโดย บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด (“MY HOSPITAL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ประกอบกิจการการลงทุนและมีการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการรักษาพยาบาลจัดตั้งในปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนรวม 510 ล้านบาท โดยปัจจุบัน บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด ได้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลโดยมีบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัท

อย่างไรก็ตาม การเข้าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่มบริษัทที่จะเพิ่มขอบข่ายการดำเนินธุรกิจเข้าไปยังธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งนับเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และแหล่งรายได้แห่งใหม่เพิ่มเติมจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท คันทรี่ โฮลดิ้ง จำกัด จัดตั้งในปี 2531 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ต่อมาในปี 2534 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท คันทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหมายเลขทะเบียนบริษัทเลขที่ บมจ.319 ในปี 2537

จากผลวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปี 2540 บริษัทได้ประสบปัญหาทางการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในประเทศ ทำให้บริษัทต้องเข้าสู่กระบวนการการฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ทั้งนี้ บริษัทสามารถนำหุ้นของบริษัท กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งได้รับอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2549 และจากการที่บริษัทได้ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการได้อย่างครบถ้วน จึงได้ยื่นขอออกจากแผนต่อศาลล้มละลายกลาง ต่อมาในวันที่ 15 มกราคม 2550 ศาลฯ ได้อนุญาตให้บริษัทออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ
เว็บมีการใช้ข้อมูลคุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานให้กับคุณ การปิดข้อความนี้ลง จะถือว่าคุณยอมรับ การใช้งานคุกกี้
ศูนย์การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น.
ทั้งนี้ เอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่อนุญาตให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้
อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่ เอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) เสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม
การตั้งค่าคุกกี้
 • คุกกี้จำเป็น
  คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อใช้สำหรับการเปิดและการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท มีหน้าที่หลักคือ ตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอการบริการของผู้ใช้บริการ เช่น การเข้าสู่ระบบ การกรอกข้อมูลหรือแบบฟอร์ม รวมไปถึงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เป็นต้น โปรดทราบว่าหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้จำเป็นเหล่านี้อาจจะทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราบางส่วนได้
 • คุกกี้การใช้งาน
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับสนับสนุนการทำงานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท อีกทั้งช่วยในการปรับแต่งหน้าต่าง ๆ ให้เหมาะกับผู้ใช้บริการ เช่น การสนทนาต่าง ๆ โปรดทราบว่าหากท่านปิดการใช้งานของคุกกี้ใช้งานเหล่านี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราบางส่วนได้
 • คุกกี้ประสิทธิภาพ
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับการนับจำนวนครั้งในการเข้าใช้บริการในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท และยังบันทึกเกี่ยวกับที่มาของการเข้าใช้บริการหรือเยี่ยมชมด้วย แต่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้รวมกันจึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ทั้งนี้เพื่อให้เราได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความนิยมในการเข้าใช้บริการในหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นต่อไป หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประสิทธิภาพเหล่านี้จะทำให้เราไม่ทราบว่าท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราเมื่อใด
 • คุกกี้โซเชียลมีเดีย
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับสนับสนุนการที่ผู้ใช้บริการจะแบ่งปันเนื้อหาและข้อมูลกับผู้อื่นในเครือข่ายของท่านคุกกี้เหล่านี้จะทำการติดตามเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่น ๆ และเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่านไว้เพื่อแสดงผลในการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านเข้าชม หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้โซเชียลมีเดียเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถใช้งานหรือเยี่ยมชมเครื่องมือการแบ่งปันนี้ได้
 • คุกกี้กำหนดเป้าหมาย
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับการสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของผู้ใช้บริการ และทำการแสดงผลเฉพาะโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่านบนเว็บไซต์อื่น ๆ ตามแต่ละเบราว์เซอร์และเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ หากท่านปิดการใช้งานของคุกกี้กำหนดเป้าหมายเหล่านี้ ท่านจะไม่เห็นโฆษณาดังกล่าว
 • คุกกี้สถิติ
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท โดยข้อมูลส่วนนี้ประกอบไปด้วยหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้บริการหรือเยี่ยมชม ลิงค์ (Link) ถ้าท่านเลือกคลิก ระยะเวลาการเข้าชมในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ ทั้งนี้ทางบริษัทจะได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อทำให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการตลาดหรือการโฆษณา และจะไม่เปิดเผยกับบุคคลที่สามแต่อย่างใด