• บ้านเดี่ยว
 • ทาวน์โฮม
 • คอนโดมิเนียม
 • บ้านเดี่ยว
 • ทาวน์โฮม
 • คอนโดมิเนียม
บ้านเดี่ยวพร้อมทะเลสาบ
ความสุขผืนใหญ่
บนพื้นที่สุวินทวงศ์
เริ่มต้น 4.5 ล้านบาท
มากกว่าทาวน์โฮมคุณภาพ คือการมอบประสบการณ์อยู่อาศัย ซึ่งตอบโจทย์ทุก Lifestyle การใช้ชีวิต
เริ่มต้น 5.5 ล้านบาท
The Politan Aqua ช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิต ที่ดีที่สุด...ท่ามกลางธรรมชาติริมแม่นํ้า
เริ่มต้น 1.65 ล้านบาท
SHARE
สารจากประธานกรรมการบริษัท
ท่ามกลางเศรษฐกิจในปี 2566 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ก็ดูเหมือนว่า ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจยิ่งเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังมีการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
แต่อย่างไรก็ดี หากมองในด้านภาคการท่องเที่ยวเริ่มมีนักท่องเที่ยวและนักลงทุนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นในภาพรวม แต่หากมองในด้านภาคครัวเรือนแล้วนั้น ยังคงเป็นปัญหาหนี้ครัวเรือนท่ีเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลให้กำลังซื้อของลูกค้าลดลง อีกท้ังสถาบันทางการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทำให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และส่งผลกระทบต่อกำลังการซื้ออสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ จึงได้ตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน จึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น อาจจะมีการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีใช้สอยภายในของโครงการ หรือปรับปรุงภาพลักษณ์บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และอาคารชุด ให้น่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งบริษัทฯ จะไม่หยุดพัฒนาคุณภาพในการก่อสร้างเพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก
นอกจากธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ยังได้พัฒนาในส่วนของโรงพยาบาล และธุรกิจโรงพยาบาลในปี 2566 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ ทางการรักษาพยาบาลควบคู่กับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการในการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย โดยทางกลุ่มโรงพยาบาลมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์เฉพาะทาง และเครื่องมือทางการแพทยท์ที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงพยาบาลและสร้างความน่าเช่ือถือในการบริการในธุรกิจโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม การเข้าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลจะสามารถเพิ่มขอบข่ายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนับเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และแหล่งรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2566 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและการปรับตัวข้ึนของอัตราดอกเบี้ย โดยทางบริษัทฯ มีนโยบายและแผนการดำเนินงานรองรับกับสถานการณ์ที่ผันผวนต่อเศรษฐกิจในด้านพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดีทางบริษัทฯ ก็ยังคงมีนโยบายในการพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ถึงความต้องการในด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวสูงและแนวราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

บริษัทฯ ขอขอบคุณ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตลอดจนสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดี รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้การสนับสนุนและไว้วางใจต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา โดยบริษัทฯ จะยังคงพัฒนาการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการการกับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นาย สวิจักร์ โลจายะ
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
เว็บมีการใช้ข้อมูลคุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานให้กับคุณ การปิดข้อความนี้ลง จะถือว่าคุณยอมรับ การใช้งานคุกกี้
ศูนย์การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น.
ทั้งนี้ เอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่อนุญาตให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้
อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่ เอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) เสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม
การตั้งค่าคุกกี้
 • คุกกี้จำเป็น
  คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อใช้สำหรับการเปิดและการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท มีหน้าที่หลักคือ ตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอการบริการของผู้ใช้บริการ เช่น การเข้าสู่ระบบ การกรอกข้อมูลหรือแบบฟอร์ม รวมไปถึงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เป็นต้น โปรดทราบว่าหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้จำเป็นเหล่านี้อาจจะทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราบางส่วนได้
 • คุกกี้การใช้งาน
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับสนับสนุนการทำงานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท อีกทั้งช่วยในการปรับแต่งหน้าต่าง ๆ ให้เหมาะกับผู้ใช้บริการ เช่น การสนทนาต่าง ๆ โปรดทราบว่าหากท่านปิดการใช้งานของคุกกี้ใช้งานเหล่านี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราบางส่วนได้
 • คุกกี้ประสิทธิภาพ
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับการนับจำนวนครั้งในการเข้าใช้บริการในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท และยังบันทึกเกี่ยวกับที่มาของการเข้าใช้บริการหรือเยี่ยมชมด้วย แต่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้รวมกันจึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ทั้งนี้เพื่อให้เราได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความนิยมในการเข้าใช้บริการในหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นต่อไป หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประสิทธิภาพเหล่านี้จะทำให้เราไม่ทราบว่าท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราเมื่อใด
 • คุกกี้โซเชียลมีเดีย
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับสนับสนุนการที่ผู้ใช้บริการจะแบ่งปันเนื้อหาและข้อมูลกับผู้อื่นในเครือข่ายของท่านคุกกี้เหล่านี้จะทำการติดตามเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่น ๆ และเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่านไว้เพื่อแสดงผลในการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านเข้าชม หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้โซเชียลมีเดียเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถใช้งานหรือเยี่ยมชมเครื่องมือการแบ่งปันนี้ได้
 • คุกกี้กำหนดเป้าหมาย
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับการสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของผู้ใช้บริการ และทำการแสดงผลเฉพาะโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่านบนเว็บไซต์อื่น ๆ ตามแต่ละเบราว์เซอร์และเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ หากท่านปิดการใช้งานของคุกกี้กำหนดเป้าหมายเหล่านี้ ท่านจะไม่เห็นโฆษณาดังกล่าว
 • คุกกี้สถิติ
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท โดยข้อมูลส่วนนี้ประกอบไปด้วยหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้บริการหรือเยี่ยมชม ลิงค์ (Link) ถ้าท่านเลือกคลิก ระยะเวลาการเข้าชมในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ ทั้งนี้ทางบริษัทจะได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อทำให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการตลาดหรือการโฆษณา และจะไม่เปิดเผยกับบุคคลที่สามแต่อย่างใด