• บ้านเดี่ยว
  • ทาวน์โฮม
  • คอนโดมิเนียม
  • บ้านเดี่ยว
  • ทาวน์โฮม
  • คอนโดมิเนียม
บ้านเดี่ยวพร้อมทะเลสาบ
ความสุขผืนใหญ่
บนพื้นที่สุวินทวงศ์
เริ่มต้น 4.5 ล้านบาท
มากกว่าทาวน์โฮมคุณภาพ คือการมอบประสบการณ์อยู่อาศัย ซึ่งตอบโจทย์ทุก Lifestyle การใช้ชีวิต
เริ่มต้น 5.5 ล้านบาท
The Politan Aqua ช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิต ที่ดีที่สุด...ท่ามกลางธรรมชาติริมแม่นํ้า
เริ่มต้น 1.65 ล้านบาท
SHARE
สารจากประธานกรรมการบริษัท
ในปี 2563 บริษัทได้มีการรับรู้รายได้ของการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด โครงการเดอะโพลิแทน อควา แล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1,940 ล้านบาท
นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังสามารถรับรู้รายได้ในปี 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ของกลุ่มโครงการแนวราบ ได้แก่ โครงการมายโฮม ซิลเวอร์เลค, โครงการมายโฮม อเวนิว, โครงการ ซิลเวอร์เลค พาร์ค, โครงการเอเวอร์ซิตี้ สุขสวัสดิ์ 30 - พุทธบูชา, โครงการเอเวอร์ซิตี้ ศรีนครินทร์ - หนามแดง และ โครงการเอเวอร์ซิตี้ รามอินทรา - วงแหวนจตุโชติ จำนวน 478.39 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงทำให้ยอดขายที่อยู่อาศัยชะลอตัว อีกทั้งภาครัฐยังมีการประกาศล็อกดาวน์ทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติจึงทำให้ยอดขายห้องชุดของชาวต่างชาติหดหายไป อีกทั้งยังมีการออกมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ (LTV) จากธนาคารแห่งประเทศไทย จึงทำให้สถาบันทางการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นและส่งผลกระทบต่อกำลังการซื้ออสังหาริมทรัพย์ บริษัทจึงได้ตระหนักถึงปัจจัยต่างๆที่เกิด จึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัท

นอกจากธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทยังได้พัฒนาในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาลร่วมด้วย ธุรกิจโรงพยาบาล ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางการรักษาพยาบาลควบคู่กับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการในการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย โดยทางกลุ่มโรงพยาบาลมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์เฉพาะทาง และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงพยาบาลและสร้างความน่าเชื่อถือในการบริการในธุรกิจโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม การเข้าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลจะสามารถเพิ่มขอบข่ายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนับเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และแหล่งรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2564 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้น โดยทางบริษัทมีนโยบายและแผนการดำเนินงานรองรับกับสถานการณ์ที่ผันผวนต่อเศรษฐกิจในด้านพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดีทางบริษัทก็ยังคงมีนโยบายในการพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ ถึงความต้องการในด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวสูงและแนวราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ต่อไป  

บริษัทขอขอบคุณ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตลอดจนสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯด้วยดี รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้การสนับสนุนและไว้ว่างใจต่อการดำเนินงานของบริษัทด้วยเสมอมา โดยบริษัทจะยังคงพัฒนาการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น การตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายสวิจักร์ โลจายะ
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัทเอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
เว็บมีการใช้ข้อมูลคุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานให้กับคุณ การปิดข้อความนี้ลง จะถือว่าคุณยอมรับ การใช้งานคุกกี้