• บ้านเดี่ยว
  • ทาวน์โฮม
  • คอนโดมิเนียม
  • บ้านเดี่ยว
  • ทาวน์โฮม
  • คอนโดมิเนียม
บ้านเดี่ยวพร้อมทะเลสาบ
ความสุขผืนใหญ่
บนพื้นที่สุวินทวงศ์
เริ่มต้น 4.5 ล้านบาท
มากกว่าทาวน์โฮมคุณภาพ คือการมอบประสบการณ์อยู่อาศัย ซึ่งตอบโจทย์ทุก Lifestyle การใช้ชีวิต
เริ่มต้น 5.5 ล้านบาท
The Politan Aqua ช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิต ที่ดีที่สุด...ท่ามกลางธรรมชาติริมแม่นํ้า
เริ่มต้น 1.65 ล้านบาท
SHARE
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทได้ตระหนัก และคำนึงถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code)
รวมถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท โดยการปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเมื่อพิจารณากับหลักปฎิบัติของ CG Code ปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หลักปฎิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณภาพให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฎิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฎิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฎิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฎิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฎิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฎิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฎิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
เอกสาร ดาวน์โหลด
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
เว็บมีการใช้ข้อมูลคุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานให้กับคุณ การปิดข้อความนี้ลง จะถือว่าคุณยอมรับ การใช้งานคุกกี้