EN
ยิ่งแนะนำมาก ยิ่งได้มาก

ลงทะเบียนรับสิทธิ์

ข้อมูลผู้แนะนำ
โครงการ เอเวอร์แลนด์ฯ ที่ผู้แนะนำเป็นเจ้าของ

My Resort Hua Hin
My Home Silver Lake
My Resort @ River
My Home Avenue
My Resort Bangkok

*หมายเหตุ :
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง
แนะนำโครงการ เอเวอร์แลนด์ฯ
ข้อมูลผู้ถูกแนะนำ
โครงการ เอเวอร์แลนด์ฯ ของผู้ถูกแนะนำ
ลงทะเบียน
การรับสิทธิ์
เพียงแนะนำเพื่อนซื้อห้องชุด/บ้านเดี่ยว ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ฯ จะได้รับค่าแนะนำ
(คิดจากราคาขายสุทธิของห้องชุด/บ้านเดี่ยว)


รายละเอียดค่าแนะนำ

ราคาขายสุทธิ ค่าแนะนำ
0 - 3,500,000 บาท 10,000 บาท
3,500,001 - 5,000,000 บาท 20,000 บาท
5,000,001 - 8,000,000 บาท 30,000 บาท
8,000,001 - 20,000,000 บาท คิดเป็น 2% จากราคาขายสุทธิ
*หมายเหตุ :
รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับสมาชิก Everland Membership (ผู้แนะนำ, ผู้ถูกแนะนำ) ที่ทำการซื้อห้องชุด/บ้านเดี่ยว ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ฯ ที่ทำการจองซื้อ ทำสัญญาจะซื้อจะขาย และโอนกรรมสิทธ์แล้วเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
สิทธิพิเศษ
สำหรับ Everland Membership
รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการขาย
ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ฯ
รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ก่อนใคร
รับส่วนลดและโปรโมชั่นสุดพิเศษ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)
รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน หรือกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อลูกค้าและสมาชิก Everland Membership
ขั้นตอนการรับสิทธิ์
1.ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
+ หน้าบัญชีธนาคาร ของผู้แนะนำ
2.แจ้งความประสงค์กับพนักงานขาย
พร้อมกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอเบิกเงินค่าแนะนำ
3.ช่องทางการรับของรางวัล
เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
ผู้มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ ต้องทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่เป็นทางการของบริษัทฯ (http://everland.co.th/th/member)
ผู้รับสิทธิ์ต้องผ่านการตรวจสอบสถานะของคนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ว่าเข้าเกณฑ์ Member หรือไม่ เช่น เช็คการโอนกรรมสิทธิ์ และเช็คสถานะล่าสุดกับทางนิติบุคคลว่ายังเป็นลูกบ้านของบริษัท เอเวอร์แลนด์ฯ อยู่หรือไม่ กรณีเป็นรายการ Member get Member
หลังจากลูกค้าที่ถูกแนะนำมาโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ให้ผู้แนะนำเขียนคำร้องเพื่อขอเบิกเงินค่าแนะนำ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน + หน้าบัญชีธนาคาร โดยคำร้องนี้ต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติรายการเบิกค่าแนะนำนี้จากฝ่ายขาย และเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร
นำส่งเอกสารมาที่บัญชีเพื่อตั้งหนี้ โดยฝ่ายบัญชีดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบและความถูกต้องทั้งหมด จากนั้นส่งต่อให้ฝ่ายการเงินเพื่อขออนุมัติรายการจ่ายเงินและหักภาษีต่อไป
ระยะเวลาในการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
ผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ จะต้องเป็นผู้ทำการจองซื้อ ทำสัญญาจะซื้อจะขาย และโอนกรรมสิทธิ์แล้วเท่านั้น
ค่าแนะนำไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับสมาชิกท่านอื่นได้
สงวนสิทธิ์การแนะนำ เฉพาะการซื้อห้องชุด/บ้านเดี่ยว กับทางบริษัท เอเวอร์แลนด์ฯ เท่านั้น
สงวนสิทธิ์มิให้มีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้แนะนำ และชื่อผู้ถูกแนะนำ หลังจากที่ได้มีการระบุไว้ในเอกสารประกอบรับค่าแนะนำที่ยื่นกับ ทางบริษัท เอเวอร์แลนด์ฯ ในครั้งแรกแล้ว
สงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์ เฉพาะการจองซื้อ ทำสัญญาจะซื้อจะขาย และโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดำเนินการกับทางบริษัท เอเวอร์แลนด์ฯ โดยตรงเท่านั้น
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกค่าแนะนำ ในกรณีที่บริษัท เอเวอร์แลนด์ฯ ได้พิจารณาว่าการแนะนำไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขและให้ถือว่าการพิจารณาของบริษัท เอเวอร์แลนด์ฯ เป็นที่สุด
พนักงานขายในเครือบริษัท เอเวอร์แลนด์ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
บริษัท เอเวอร์แลนด์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับสมาชิก Everland Membership (ผู้แนะนำ, ผู้ถูกแนะนำ) ที่ทำการซื้อห้องชุด/บ้านเดี่ยว ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ฯ ที่ทำการจองซื้อ ทำสัญญาจะซื้อจะขาย
และโอนกรรมสิทธ์แล้วเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า