• ราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ข้อมูลที่สำคัญ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • EN

  ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

  ข้อมูลพื้นฐาน
  ชื่อบริษัท : บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
  ชื่อภาษาอังกฤษ : Everland Public Company Limited
  ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 223/96 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 21
  ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
  เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000762
  ปีที่เริ่มก่อตั้ง : ปี 2531
  ลักษณะการประกอบธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงพยาบาล
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ปี 2537
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ : “EVER”
  โฮมเพจ : www.everland.co.th
  โทรศัพท์ : 0-2361-6156-6
  โทรสาร : 0-2720-7598-9
  ทุนจดทะเบียน : 4,855,983,908 บาท
  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 4,855,983,908 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
  ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 3,884,784,546 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2562)