• ราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ข้อมูลที่สำคัญ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • EN

  ข้อมูลทางการเงิน

  งบดุลรวม
  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม, 2558, 2559 ,2560, 2561 และ 2562
    2558 2559 2560 2561 2562
  สินทรัพย์หมุนเวียน  2,643,450 4,447,672 7,017,930 10,193,347 8,942,204
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   1,155,515 917,967 1,294,516 903,769 951,139
   หนี้สินหมุนเวียน   907,674 1,401,749 2,230,506 4,573,362 4,326,870
   หนี้สินไม่หมุนเวียน   369,653 1,039,173 3,439,849 4,182,350 2,982,216
   ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว   3,237,323 3,884,783 3,884,785 3,884,785 3,884,785
   ส่วนของผู้ถือหุ้น   2,521,638 2,924,717 2,642,091 2,341,404 2,584,258
  * หน่วย : พันบาท
  งบกำไรขาดทุน
  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม, 2558, 2559 ,2560, 2561 และ 2562
    2558 2559 2560 2561 2562
   รายได้จากการขายหรือการให้บริการ   763,887 906,271 708,175 1,125,507 4,851,148
   ต้นทุนขายหรือการให้บริการ   (611,472) (746,124) (607,676) (879,600) (3,563,034)
   กำไรขั้นต้น   152,415 160,147 100,500 245,907 1,288,115
   รายได้อื่น   14,108 37,334 17,263 22,467 39,263
   ต้นทุนในการจัดจำหน่าย   (88,082) (127,533) (144,079) (139,753) (325,788)
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (126,003) (198,081) (181,868) (215,692) (252,300)
   ต้นทุนทางการเงิน   (36,321) (35,604) (113,210) (167,945) (249,340)
   ขาดทุนสำหรับปี   (95,670)  (92,080)  (282,629) (301,887) 310,864
   ขาดทุนสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   (96,244)  (94,925)  (278,909) (293,313) 323,842
  กำไร/(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น(บาท)  (0.0297)  (0.0265)   (0.0718) (0.0755) 0.0834
  * หน่วย : พันบาท
  อัตราส่วนทางการเงิน
  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม, 2558, 2559 ,2560, 2561 และ 2562
    2558 2559 2560 2561 2562
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  2.91  3.17  3.15 2.23 2.07
  อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 19.95  17.67  14.19 21.85 26.55
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.51  0.83  2.15 3.74 2.83
  * หน่วย : พันบาท